Gældende vedtægter for Aalborg Atletik & Motion

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Aalborg Atletik & Motion. Navnet kan forkortes til Aalborg AM eller AAM.
Foreningen er stiftet på en generalforsamling den
27.11.1995 af Atletikforeningen Aalborg Fodsportsforening af 1913 og Aalborg Atletik Klub. Foreningens hjemsted er Skovdalen Atletikstadion, Aalborg.


§2 Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme atletik og løbemotion i Aalborg og Nordjylland samt at skabe de bedst mulige forhold for udøvelse af atletik og løbemotion.

Formålet søges opnået gennem aktiviteter, der dels kvalificerer medlemmer til deltagelse i konkurrencer for hold og enkeltpersoner på højeste niveau i dansk og international atletik, og dels tiltrækker og fastholder medlemmer til løbemotion.

Bestyrelsen udformer målsætning og handlingsplan for realisering af formålet og ajourfører dem mindst hvert fjerde år. Målsætningen offentliggøres på foreningens hjemmeside.


§3 Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem Dansk Atletik Forbund og DGI og er undergivet disse forbunds vedtægter og bestemmelser. Foreningen kan tilslutte sig andre organisationer eller sammenslutninger, som kan medvirke til fremme af foreningens formål.


§4 Optagelse af medlemmer

Som medlemmer kan optages alle, der anerkender klubbens og forbundets vedtægter. Ved indmeldelse, der er skriftlig, opgives navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mail.

Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Som aktive medlemmer kan optages alle, der ønsker at dyrke atletik og løbemotion. Som passive medlemmer kan optages personer, der af interesse for foreningens formål ønsker medlemskab.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen med almindeligt flertal. Spørgsmålet om valg af æresmedlem kan ikke gøres til diskussion på generalforsamlingen.

Personer, der af DIF er idømt karantæne som følge af dopingmisbrug, kan ikke være eller optages som medlemmer, så længe karantænen varer.


§5 Kontingent

Foreningskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves forud, og opkrævningsperioderne fastsættes af generalforsamlingen.

Fritagelse for kontingent kan meddeles af bestyrelsen, når særlige forhold taler derfor. Medlemmers kontingentfritagelse tages op til drøftelse en gang om året.


§6 Udmeldelse og eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer/medlemsadministrator med mindst 14 dages varsel til udgangen af en kontingentperiode. Kontingent skal være betalt for perioden. Ønskes skriftlig bekræftelse, skal frankeret svarkuvert vedlægges udmeldelsen.

Når et medlem er i restance med mere end 3 måneder eller på anden måde har gæld til foreningen kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel skriftligt ekskludere medlemmet.

Medlemmer, der ekskluderes på grund af restance, kan optages på ny, når restancen er betalt.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som i ord eller gerning modarbejder foreningens formål eller interesser eller hvis opførsel sportsligt som kammeratligt i almindelighed anses som uforeneligt med foreningens normer. Et medlem skal forud for bestyrelsens behandling af spørgsmålet om vedkommendes eksklusion have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Et ekskluderet medlem har ret til at fremføre sit forsvar på førstkommende generalforsamling.


§7 Bestyrelsen

Bestyrelsen er mellem generalforsamlingerne foreningens øverste organ og består af ti (10) medlemmer – Formand, to (2) næstformænd, kasserer samt seks (6) udvalgsformænd. De ti (10) bestyrelsesmedlemmer varetager følgende ansvarsområder:

Forretningsudvalg,
Stævneudvalg,
Motion,
Atletik – mænd,
Atletik – kvinder,
Atletik – veteran og
Atletik – ungdom.

Formand og 2. næstformand samt udvalgsformænd for stævneudvalg, atletik – kvinder, atletik – veteran vælges i ulige år.

 1. næstformand, kasserer samt udvalgsformænd motion, atletik – mænd og atletik – ungdom vælges i lige år. Suppleanter, fanebærer, webmaster, to (2) revisorer og en (1) revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Foreningens daglige ledelse varetages af forretningsudvalget, der består af formand, næstformænd og kasserer.

Der nedsættes et Sponsorudvalg, Informationsudvalg og Fest- og Aktivitetsudvalg. Disse udvalg refererer til Forretningsudvalget, der har ansvaret for, at de fungerer.

Bestyrelsen kan nedsætte faste eller midlertidige udvalg, som under ansvar over for bestyrelsen varetager udpegede aktiviteter samt uddelegere specielle opgaver til betroede personer.

Bestyrelsen konstituerer sig og udfærdiger forretningsorden, organisationsplan samt aktivitetsplan for året senest 14 dage efter generalforsamlingen. Organisationsplan samt aktivitetsplan offentliggøres på foreningens hjemmeside og ved opslag i cafeteriaet.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst hver anden måned. Formanden indkalder og leder møderne i samarbejde med første næstformand. Udebliver et medlem fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden rimelig grund, kan bestyrelsen betragte den pågældende som udtrådt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede, dog skal formand eller en af næstformændene være til stede.

Ved forfald bemyndiges bestyrelsen til selv at supplere med nyt medlem frem til førstkommende generalforsamling, hvor personen eller en af generalforsamlingen udpeget kandidat vælges for den periode, som det forfaldne bestyrelsesmedlem var valgt til.

Bestyrelse og udvalg udfærdiger beslutningsreferat efter alle møder. Et eksemplar af alle referater opbevares på foreningens kontor.

Det pålægges Informationsudvalget at tilse, at relevante bestyrelses- og udvalgsbeslutninger offentliggøres for medlemmerne, samt at referater ophænges i cafeteriet.


§8 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar og indkaldes i december ved opslag i klubhuset, på foreningens hjemmeside og/eller ved mail eller brev til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsens beretning samt regnskab og budget fremlægges til gennemsyn på kontoret efter færdiggørelse og indtil generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Desuden må vedkommende ikke være i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset afstemning om vedtægtsændringer jf. § 12 og foreningens opløsning jf. § 13. Ved stemmelighed ved kandidatvalg foretages fornyet afstemning blandt disse kandidater. Ved fortsat stemmelighed efter anden afstemning trækker dirigenten lod mellem disse kandidater. Ved forslag, som kræver almindeligt flertal, bortfalder forslaget ved stemmelighed.

Der føres referat af hovedpunkterne i forhandlingerne samt trufne beslutninger. Referatet skal underskrives af dirigenten og opbevares på foreningens kontor.


§9 Dagsorden

Dagsordenen på generalforsamlingen har følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab samt forslag til budget og kontingent.
 4. Behandling af forslag
 5. Valg af formand – ulige år
 6. Valg af 1. næstformand – lige år
 7. Valg af 2. næstformand – ulige år
 8. Valg af kasserer – lige år
 9. Valg af den øvrige bestyrelse, der består af formanden for følgende faste udvalg: Stævneudvalg – ulige år
 10. Atletik – mænd – lige år
 11. Atletik – kvinder – ulige år
 12. Motion – lige år
 13. Atletik – ungdom – lige år
 14. Atletik – veteran – ulige år
 15. Valg af suppleant til hver af de faste udvalg nævnt i pkt. 9.
 16. Valg af to (2) revisorer
 17. (skal vælges af medlemmer uden for bestyrelse og udvalg).
 18. Valgafrevisorsuppleant
 19. Valg af webmaster
 20. Valgaffanebærer
 21. Eventuelt (Her kan ikke træffes beslutninger)

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.


§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer gør krav herom.

Indkaldelsen skal ske med samme frist som til ordinær generalforsamling.


§11 Regnskab og hæftelse

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status forelægges med revisorernes påtegning til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

I økonomiske anliggender tegnes foreningen af Forretningsudvalget, jf. § 7.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid til foreningen hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og dens bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§12 Vedtægter

Ændring af vedtægterne kan kun ske på en lovlig indkaldt generalforsamling. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for. Opnås dette ikke, bortfalder forslaget.

Opnår forslaget almindeligt flertal, kan det vedtages på en efterfølgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal.


§13 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på to i dette øjemed særligt indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger. Disse generalforsamlinger skal afholdes med mindst 8 dages interval. På begge disse generalforsamlinger skal opløsningen vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for at få gyldighed.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens formue SIFA, medmindre det sker i forbindelse med fusion/foreningssammenlægning, ved hvilken en evt. formue tilfalder den ny forening.

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 12. februar 2014